TIETOSUOJA

Henkilötietolain (623/1999) 10 § mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Puheterapeutti Tiina Orell Oy
Y-tunnus: 1839870-7
Puhelin: +358(0)44 544 1155
Email: tiina@puheenkuntoutus.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Tiina Orell-Nacar
Puhelin: +358(0) 44 544 1155
Email: tiina@puheenkuntoutus.fi

Rekisterin nimi
Puheterapeutti Tiina Orell Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja yhteydenpidon mahdollistamiseksi, sekä laskutuksen suorittamiseksi. Henkilötietojen avulla tallennetaan asiakaskäyntien ja muiden asiakkaaseen liittyvien kontaktien dokumentoimiseksi tarvittavat tiedot (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (289/2009), sekä KELAn kuntoutettavien osalta yhteistyökumppani KELAn voimassa oleva standardin edellyttämät tiedot.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennetaan nimi, sosiaaliturvatunnus ja yhteystiedot. Muut tallennettavat tiedot ovat asiakaskäyntien dokumentointiin liittyvät käyntipäivämääriin, terapian toteuttamiseen, käytettyihin terapiamenetelmiin, yhteistyökäynteihin, yhteisneuvotteluihin, ohjauskäynteihin sekä tärkeisiin puheluihin liittyvät muistiinpanot. Näiden perusteella suoritetaan laskutus, josta myös syntyy tallennettavaa tietoa rekisteriin.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakasta tai huoltajaa haastattelemalla tai heidän täyttämänsä alkuhaastattelulomakkeen tietoja käyttämällä, sekä yrityksen oman toiminnan ja asiakkaiden verkkosivujen yhteystietolomakkeessa ilmoittamien tietojen seurauksena. KELAn asiakkaiden kohdalla tietolähteenä on KELA, josta saadaan kuntoutuspäätös ja sen tekemisen mahdollistaneet asiakkaan toimittamat lausunnot ja mahdollisesti hakemus. Muut tarpeelliset lausunnot ja asiakirjat asiakas tai huoltaja toimittavat itse harkintansa mukaan rekisterinpitäjän käyttöön.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan kuntoutuksen maksajalle laskutuksen yhteydessä. Kuntoutusjakson päättyessä tietoja luovutetaan kuntoutuksen maksaneelle taholle asiakkaan tieten asiakkaalle kuuluvien etuuksien anomiseksi. Tietoja luovutetaan myös asiakkaan ilmoittamalle taholle, joka suorittaa kuntoutuksessa olevan asiakkaan arvioinnin ja uuden kuntoutussuunnitelman laatimisen kuntoutuksen jatkamisen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen ajankohtainen aineisto säilytetään lukittavassa laatikostossa asiakaskansiossa.

Päättyneisiin hoitosuhteisiin liittyvät aineistot säilytetään vastaanotolla sijaitsevassa lukittavassa varastotilassa.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on tallennettu työntekijän henkilökohtaiselle kannettavalle tietokoneelle. Yrityksessä ei ole muita työntekijöitä. Tietokone on suojattu asianmukaisella virustorjuntaohjelmalla. Kaikki tallennetut tiedot kuuluvat työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Tietojen tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön saatuaan yhteyshenkilö ottaa yhteyttä pyynnön lähettäjään sopiakseen, miten ja milloin henkilörekisteriin talletetut tiedot tarkastetaan.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja se osoitetaan yhteyshenkilölle. Pyynnön saatuaan yhteyshenkilö ottaa yhteyttä pyynnön lähettäjään sopiakseen, miten jatkossa toimitaan.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuoliseen käyttöön, Henkilötietolain 30§ mukainen kielto suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, sekä henkilömatrikkeleihin tai sukutukimukseen liittyvään käyttöön on siten tarpeetonta.

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla tiina@puheenkuntoutus.fi.